Programes i Grups

Gènesi del càncer

Aquest programa cobreix els aspectes moleculars dels càncers més enllà de la medul·la òssia, sang o teixits limfoides. Això inclou els tumors sòlids més rellevants, com ara els de mama, pulmó i fetge, i l’estudi d’aspectes importants en tots els càncers, però especialment accessibles en tumors sòlids, com ara els processos inflamatoris. El programa també cobreix la recerca sobre l’estroma del càncer i de malalties no canceroses, però amb les que comparteixen causes fisiològiques i moleculars.

Neoplàsies limfoides

Aquest programa cobreix totes les neoplàsies derivades de la línia limfoide i els seus teixits, incloent la leucèmia limfoblàstica aguda, el limfoma i el mieloma. En teixits sòlids, es valdrà del potencial de la transcriptòmica espacial per tal d’analitzar les interaccions de les cèl·lules tumorals amb el seu microambient.

Neoplàsies mieloides

Aquest programa comprèn les leucèmies mieloides agudes, així com d’altres càncers d’arrel mieloide originats a la medul·la òssia, tals com les síndromes mielodisplàstiques i les neoplàsies mieloproliferatives. Estudiem aquestes malalties en el context de la medul·la òssia com a teixit complex i considerem l’evolució clonal com a un pas previ.

Trasplantament i immunoteràpia

Aquest programa cobreix tots els aspectes del transplantament de cèl·lules mare hematopoètiques, incloent les complicacions derivades dels transplantaments al·logènics com la malaltia de l’implant contra l’hoste. El programa adreça tots els aspectes de la immunoteràpia, incloent les teràpies cel·lulars (NK, MSC i CAR-T) i els inhibidors del checkpoint immunitari.