Avís Legal

Aquesta pàgina Web és propietat de la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, (d'ara en endavant, "IJC") i té caràcter merament informatiu sobre els seus serveis. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d’ús.

TITULARITAT DE LA PÀGINA WEB

Els noms de domini www.carrerasresearch.com i www.carrerasresearch.org estan registrats a favor de l'IJC, amb CIF G65454308 i domicili social en Ctra de Can Ruti, Camí de les Escoles, s/n, 08916 Badalona, Barcelona, telèfon (+34) 93 557 28 00 i adreça de correu electrònic communication@carrerasresearch.org. Les dades Registrals del domini són: Registre de Fundacions de la Generalitat Núm. 2674.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA WEB

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de l'IJC i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de l'IJC de la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per la llei.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS

L'IJC no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, essent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir mitjançant els enllaços de la pàgina web. La presència d’aquests enllaços tenen una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destí. En el cas que l'IJC tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la que remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per a suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

INTERCANVI O DIFUSIÓ DE LA INFORMACIÓ

L'IJC declina tota responsabilitat derivada del intercanvi d’informació entre usuaris mitjançant la seva pàgina web. Especialment, no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer d’ella en cas que els continguts a que tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat.

ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA WEB

L'IJC és reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per a fer-ho.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

L'IJC no assumeix responsabilitat alguna derivada de problemes tècnics o falles en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

L'IJC no garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. De la mateixa manera, no es responsabilitza davant de possibles danys i perjudicis que puguin afectar a l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras amb CIF G65454308 i domicili social a Ctra de Can Ruti, Camí de les Escoles, s/n, 08916 Badalona, Barcelona amb seu a la Carretera de Can Ruti, camí de les Escoles S / N, 08916 Badalona

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: dpd@carrerasresearch.org

La Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras  l'informa d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679), sobre la seva política de protecció de dades.

Aquesta política de privacitat s'aplica al tractament de dades a través dels usuaris de la pàgina http://www.carrerasresearch.org/ca (d'ara en endavant, el "lloc web"). L’IJC es reserva el dret de modificar aquesta Política de Privacitat i, en cas que s'hi introdueixen canvis materials, aquests es comunicaran a l'usuari perquè els pugui revisar abans de continuar utilitzant el lloc web. El fet de seguir utilitzant els nostres serveis després que publiquem o comuniquem qualsevol modificació en aquesta política de privacitat significarà que està d'acord amb els canvis.

1.  Com es tracten les dades personals?

La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, que pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran mentre duri aquest consentiment.

L’IJC garanteix que totes les dades personals sota la seva responsabilitat es tracten d'acord amb el RGPD:

  •  Tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat.
  •  Recollits amb fins determinats, explícits i legítims.
  •  Tractats de manera adequada, pertinent i limitada al que és necessari en relació als fins per als quals són tractats.
  •  Exactes i actualitzats.
  •  Mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats, mai per a cap altre propòsit que no sigui amb la finalitat de mantenir el vincle amb la nostra institució.
  •  Tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives adequades.

2.  Ús de les dades personals d'usuaris

L’IJC comunica als usuaris que les dades personals que ens facilitin s'incorporaran a una base de dades propietat de l'IJC, situats a Carretera de Can Ruti, camí de les Escoles S / N, 08916 Badalona, essent utilitzades amb la finalitat de comunicar-nos amb dels usuaris en relació a les consultes enviades a l’IJC.

L'usuari és l'únic responsable de les dades que faciliti al lloc web. En cap cas seran facilitades a tercers i si, en un futur, l’IJC desitgés utilitzar-les per a finalitats diferents de les aquí identificades, informarem a l'usuari d'aquestes noves finalitats i demanarem el seu consentiment amb caràcter previ.

L’IJC utilitza cookies a la seva pàgina web. Per a més informació, consulteu la nostra Política de cookies.

Certes opcions del lloc web poden contenir condicions d'ús particulars amb previsions en matèria de protecció de dades personals, que prevalen sobre aquesta política de privacitat. 

3.  Compartir informació amb tercers

L’IJC no facilitarà les dades dels usuaris a tercers. No compartirem informació personal, tret que tinguem el seu consentiment exprés i que considerem de bona fe que està permès per llei o que cal revelar-la de forma raonable per complir amb un procediment judicial, incloses, entre d'altres, cites per a un judici civil o penal, ordres judicials o altres revelacions obligatòries.

4.  Consentiment de l'usuari

L'enviament de les dades, mitjançant l'ús dels formularis electrònics habilitats per l’IJC al lloc web o de missatges de correu electrònic o continguts facilitats per l'usuari a través del lloc web, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. L'acceptació de l'usuari perquè les seves dades es tractin amb les finalitats referides en l'apartat «Ús de les dades personals d'usuaris» té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

En aquest sentit, l'usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’IJC són veraces i es fa responsable de comunicar a l’IJC qualsevol modificació d'aquestes.

5.  Seguretat de les dades

L’IJC manté mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell adequat de seguretat segons el requerit en el RGPD i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web.

6.  Drets dels interessats

L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició i portabilitat de les seves dades personals. En aquest sentit, podrà exercir aquests drets, prèvia acreditació de la seva identitat mitjançant fotocòpia o escaneig del DNI, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, Ctra de Can Ruti, Camí de les Escoles, s/n, 08916 Badalona, Barcelona, Espanya, o bé a l'adreça de correu electrònic: dpd@carrerasresearch.org

També tindrà el dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control.

7.  Modificació de la Política de Privacitat

L’IJC es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a futurs usos que projecti realitzar de les dades personals dels usuaris del lloc web. En qualsevol cas, el IJC es compromet a informar prèviament als usuaris dels canvis que es produeixin en aquesta política. Per això, es recomana a l'usuari que procedeixi a llegir la Política de Privacitat del lloc web cada vegada que accedeixi.

8.  Integritat de la Política de Privacitat

En el cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat s'anul·lés o es considerés nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència.

9.  Ús de cookies

Aquesta pàgina web pot utilitzar cookies. L’usuari té la possibilitat d’impedir la generació de cookies, marcant la corresponent opció de menú en el seu programa de navegació, tot i que si opta per desactivar l’ús de les cookies és possible que es vegi afectat el funcionament d’aquesta pàgina web.

10.  Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de les prestacions de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.