Mieloma múltiple

Programa

Neoplàsies limfoides

Population studies and clinical trials

Pertany a

IJC Can Ruti

Contacte

Introducció

El mieloma múltiple es un cáncer de células plasmáticas, un tipo de glóbulos blancos que se acumulan en la médula ósea y que interfieren con los precursores sanguíneos normales y la remodelación ósea, causando anemia, lesiones óseas, insuficiencia renal e infecciones recurrentes. Cada año, se diagnostica a entre cuatro y cinco personas por cada 100.000. A pesar de que los tratamientos y el pronóstico han mejorado enormemente en los últimos años, el mieloma múltiple aún no es curable. Se trata de una enfermedad recurrente que puede dejar importante secuelas tras cada recidiva.

La nostra recerca

El mieloma múltiple és un càncer de cèl·lules plasmàtiques, un tipus de glòbuls blancs que s’acumulen a la medul·la òssia, interfereixen amb els precursors sanguinis normals i la remodelació òssia i causen anèmia, lesions òssies, insuficiència renal i infeccions recurrents. Cada any, es diagnostiquen entre quatre i cinc persones per cada 100.000. Tot i que els tractaments i el pronòstic han millorat enormement en els últims anys, el mieloma múltiple encara no és curable. Es tracta d’una malaltia recurrent que pot deixar seqüeles importants després de cada recidiva.

Els nostres objectius

El nostre equip de recerca clínica participa en els principals assajos col·laboratius internacionals de fase I a fase III que defineixen els tractaments de referència actuals, prestant una atenció especial a les combinacions òptimes d’agents amb sinergies clínicament rellevants. Els assajos actius ja se centren actualment en l’eficàcia de combinacions de nova generació, incloent-hi conjugats anticòs-fàrmac, captadors de limfòcits T i limfòcits CAR-T. Estem interessats a identificar subjectes amb escasses probabilitats de resposta a estratègies optimitzades de primera línia i que, per tant, són els candidats perfectes per a aquests assajos amb noves estratègies immunoteràpiques.

Els nostres reptes

Creiem que les combinacions de fàrmacs que s’avaluen actualment poden curar una part dels pacients amb mieloma múltiple. A més, creiem que hauria de ser possible predir en quins pacients no funcionaran aquestes combinacions per intervenir de manera primerenca amb agents alternatius basats principalment en estratègies immunoteràpiques i, així, poder prevenir les conseqüències clíniques de la recidiva avançada i mantenir els pacients sense símptomes. En aquest sentit, els nostres objectius principals són: 1. Definir tractaments de referència que proporcionin una resposta duradora en la majoria dels individus. 2. Identificar aquells pacients amb probabilitats de curació i de romandre sans sense necessitat de rebre tractament. 3. Identificar aquells pacients amb poques probabilitats que la malaltia desaparegui durant molt de temps si reben els tractaments actuals i buscar opcions alternatives de tractament que es puguin administrar abans que la recidiva de la malaltia causi mal orgànic.

Video

Publicacions seleccionades