Recerca translacional en limfoma

Programa

Neoplàsies limfoides

Preclinical models

Pertany a

IJC Can Ruti

Contacte

Introducció

La nostra recerca se centra en el desenvolupament de models preclínics innovadors de limfoma de limfòcits B que es puguin utilitzar per dilucidar el complex paper de la comunicació tumor-limfoma durant el desenvolupament de la malaltia i l’adquisició de capacitat de resistència en els règims actuals. Per a això, intentem reproduir en el laboratori la composició i l’arquitectura originals dels tumors per dur a terme una exhaustiva anàlisi transcriptòmica i proteòmica i desenvolupar noves entitats farmacològiques en col·laboració amb experts acadèmics i empreses farmacèutiques de nivell clínic, tot això amb vista a fomentar la transferència d’estratègies terapèutiques noves i personalitzades del laboratori a la pràctica clínica.

La nostra recerca

Desenvolupem models animals i in vitro amb la intenció de recrear de manera exacta el context de l’aparició i la progressió del limfoma en cada pacient. En aquest sentit, tenim en compte paràmetres fonamentals que fins ara estaven àmpliament inexplorats en la recerca preclínica, com ara l’arquitectura del tumor original, els components del sistema immunitari que l’acompanyen i els defectes en la regulació de les proteïnes, no tan sols dels gens, que el caracteritzen.

Els nostres objectius

Les nostres àrees de recerca principals són:

  1. Desenvolupament d’una plataforma de xenoempelts derivats de pacients per a l’avaluació de noves teràpies dirigides en limfomes agressius de limfòcits B. Per confirmar l’eficàcia, la seguretat i la translacionalitat d’aquests estudis, proposem associar assajos in vitro estàndard amb innovadors models in vivo (XDP), que ens permetin, en primer lloc, treballar directament amb cèl·lules tumorals primàries per validar les teràpies més eficaces i els efectes biològics més rellevants al mateix temps que prenem en consideració el paper del microambient tumoral i, en segon lloc, garantir que aquestes teràpies es puguin traslladar a assajos clínics amb determinació molecular i genètica dels factors que condicionen la resposta a les millors teràpies provades en cada pacient.

  2. Modulació del microambient limfoide mitjançant homeòstasi de proteïnes intrínseques en el limfoma agressiu de limfòcits B. Caracteritzarem l’ubiquitoma de limfòcits B malignes mitjançant la creació de perfils proteòmics i correlacionarem aquests complexos intracel·lulars amb el patró immunològic de cada model de tumor, amb la finalitat de validar l’impacte de l’homeòstasi de proteïnes tumorals sobre el desenvolupament del limfoma de limfòcits B i la infiltració intratumoral de cèl·lules immunitàries.

Els nostres reptes

Amb la nostra recerca, busquem comprendre el següent:

  1. Fins a quin punt l’homeòstasi de proteïnes intrínseques pot regular la complexa comunicació tumor-estroma en diferents models de limfoma agressiu de limfòcits B.

  2. Com es pot sensibilitzar el limfoma originat en el centre germinal per dissenyar una teràpia de bloqueig dels punts de control immunitari.

  3. Com pot ajudar l’anàlisi multiòmica de limfomes de limfòcits B no sotmesos a tractament i d’altres resistents a la teràpia en el disseny de teràpies eficaces i personalitzades.

Video

Publicacions seleccionades

Ajuts vigents

2023-12-018

I-cerca

HeXOscan A new service platform for the generation of Hematological patient-derived Xenograft using in Ovo technology: enabling reliability and cost-efficiency in the preclinical screening of antitumor therapies.

2023 LLAV 00120

Agència de gestió d'ajuts universitaris i de recerca

EmbryoCure EmbryoCure: a new platform for the design of in vivo immunocompetent and non-animal xenograft models of hematological cancers

2021 SGR 01535

Agència de gestió d'ajuts universitaris i de recerca

Teràpies personalitzades i bases moleculars dels limfomes agressius de cèl·lules B (TRANSFORB)

PID2021-123039OB-C21

Ministerio de ciencia e innovación

DisX4lymph Generación de una colección de esferoides organotípicos 3D y de modelos PDX de LDCG completamente anotados para la evaluación preclínica de disruptores del link tumor-estroma

A new platform for the design of in vivo immunocompetent and non-animal xenograft models of hematological cancers