Limfoma de cèl·lules T

Programa

Neoplàsies limfoides

Preclinical models

Pertany a

IJC Can Ruti

Contacte

INTRODUCCIÓ

La nostra recerca se centra a millorar la comprensió dels mecanismes moleculars que porten a l’aparició de limfomes de cèl·lules T. Desenvoluparem la nostra recerca determinant possibles mecanismes defectuosos durant la timopoesi i desenvolupant models preclínics en ratolí per a l’estudi de limfomes de cèl·lules T com el limfoma de cèl·lules T angioimmunoblàstic.
 
Amb aquests coneixements, esperem dissenyar i validar nous tractaments terapèutics més específics i eficaços que els que hi ha disponibles actualment, amb la finalitat de millorar la supervivència dels pacients i la seva qualitat de vida.
 

LA NOSTRA RECERCA

Els limfomes de cèl·lules T es poden definir com un grup de neoplàsies malignes causades per la proliferació sense control de les cèl·lules T. Representen menys del 15 % de tots els limfomes no hodgkinians i, dins d’aquest grup, la seva freqüència pot variar enormement.
 
Malgrat que tots són causats per un creixement defectuós de les cèl·lules T, hi ha poca informació sobre el seu origen específic. A més, presenten una gran varietat de símptomes i característiques que abasten des de limfomes molt agressius (de ràpid creixement) fins a subtipus que es poden desenvolupar durant anys sense posar en perill la vida del pacient (indolents); augment de la grandària de la melsa, el fetge o els ganglis limfàtics; èczema i erupció cutània; aparició amb l’edat, i més incidència en homes que en dones. A conseqüència d’això, sovint és difícil establir un diagnòstic correcte de la malaltia, i fins i tot és encara més difícil dissenyar un tractament específic adequat.
 
En aquest sentit, la nostra línia de recerca busca millorar la nostra comprensió dels mecanismes moleculars que porten al fet que les cèl·lules T tinguin un comportament anormal que origina aquest tipus de limfoma. Per desenvolupar el nostre objectiu, utilitzarem tècniques d’immunologia, genòmica funcional, biologia molecular i química mèdica.
 
Més específicament, farem servir models potencials o ja descrits de ratolins genèticament modificats com a models preclínics per a l’estudi de diferents subtipus de limfomes de cèl·lules T, i:

  • Caracteritzarem el seu fenotip després del desenvolupament de la malaltia per identificar la població específica de cèl·lules T que indueix la seva aparició.
  • Estudiarem els processos de maduració dels timòcits i la resposta de les cèl·lules T madures als antígens per intentar determinar si l’aparició del limfoma es pot establir ja durant la timopoesi o després que les cèl·lules T hagin abandonat el tim.
  • Compararem, mitjançant tècniques genòmiques com la seqüenciació de cèl·lules úniques, les característiques dels timòcits i les cèl·lules T defectuoses en models en ratolí i intentarem trobar similituds en les bases de dades i les mostres de pacients humans.
 
Utilitzarem aquesta informació per intentar trobar noves dianes terapèutiques, per:

  • Desenvolupar assajos de cribratge de biblioteques químiques per descobrir fàrmacs que permetin modular l’activitat d’aquestes dianes terapèutiques.
  • Dur a terme assajos d’estructura-activitat i possible administració en forma de nanomedicaments per optimitzar la seva activitat biològica i absorció cel·lular in vitro.
  • Validar-ne l’ús com a noves estratègies terapèutiques soles o en combinació amb altres antineoplàstics utilitzant models en ratolí de la malaltia.

 

ELS NOSTRES OBJECTIUS

Els nostres objectius són proporcionar accés a noves teràpies per tractar el limfoma de cèl·lules T angioimmunoblàstic i reduir la mortalitat en aquests pacients. El més important seria millorar l’esperança de vida dels pacients que pateixen aquest tipus de malaltia. Encara que ens agradaria aplicar la nostra recerca a diferents tipus de limfomes de cèl·lules T, inicialment ens centrem en l’estudi dels mecanismes moleculars que porten al limfoma de cèl·lules T angioimmunoblàstic. Aquest tipus de malaltia no té un tractament específic i totes les estratègies posades en pràctica fins avui no han aconseguit millorar la supervivència dels pacients en les últimes tres dècades. Trobar noves estratègies millorarà amb tota seguretat les possibilitats d’aquests pacients de recuperar-se d’aquesta malaltia i augmentarà significativament la seva qualitat de vida. Desembrollar els mecanismes moleculars que provoquen l’aparició del limfoma de cèl·lules T i proporcionar noves dianes terapèutiques per dissenyar tractaments terapèutics més específics i eficaços ajudarà a lluitar contra aquest grup de malalties hematològiques.
 

ELS NOSTRES REPTES

En resum, l’objectiu darrer de la nostra línia de recerca serà proporcionar teràpies més específiques i eficaces per tractar el limfoma de cèl·lules T per trobar una cura o, en qualsevol cas, per millorar el pronòstic i la qualitat de vida dels pacients, com també aprofundir en el coneixement de les malalties i el desenvolupament de fàrmacs.
 
La nostra recerca busca respondre a algunes preguntes:

1.     Quan comencen a produir-se defectes en les cèl·lules T que porten a l’aparició de limfomes de cèl·lules T?
2.     Quines són les poblacions específiques de cèl·lules T que són responsables de la inducció del limfoma de cèl·lules T?
3.     Podem dissenyar tractaments terapèutics més específics i eficaços per a aquest tipus de malaltia?

Video

Publicacions seleccionades

Ajuts vigents

PID2020-116049RA-I00

Ministerio de ciencia e innovación

Papel de Apaf-1 en la maduración de los timocitos TCR-gd y el desarrollo de linfomas - RAINCOAT

RYC2019-026522-I

Ministerio de ciencia, innovación y universidades