Síndromes mielodisplàstiques

Programa

Neoplàsies mieloides

Multiscale omics

Pertany a

IJC Can Ruti

Contacte

Introducció

Les síndromes mielodisplàstiques (SMD) són un grup heterogeni de trastorns de cèl·lules mare hematològiques que provoquen hematopoesi ineficaç, citopènia sanguínia i mielodisplàsia i que tenen un risc significatiu de progressió a leucèmia mieloide aguda (LMA). Les SMD són unes de les neoplàsies hematològiques malignes més comunes en persones d’edat avançada i la seva gravetat depèn de diversos factors biològics que es tradueixen en un espectre de símptomes amb un impacte profund en la qualitat de vida i la supervivència dels pacients; de fet, un terç dels pacients amb SMD experimentaran progressió a LMA i els dos terços restants patiran una combinació d’anèmia crònica, infeccions recurrents i episodis hemorràgics.

La nostra recerca

La nostra recerca se centra a desxifrar l’heterogeneïtat de les síndromes mielodisplàstiques (SMD) utilitzant principalment tècniques genòmiques. Estudiem pacients amb SMD que porten una alteració citogenètica específica: la deleció del braç llarg del cromosoma 5. Els nostres objectius són: millorar la caracterització genètica d’aquests pacients estudiant l’impacte d’anomalies citogenètiques complementàries en la seva estratificació pronòstica; determinar com la citogenètica i les mutacions poden influir en la resposta al tractament amb lenalidomida; el context molecular de les SMD mitjançant tècniques de seqüenciació de nova generació, i, finalment, l’heterogeneïtat intratumoral abans i després del tractament amb lenalidomida utilitzant tècniques de cèl·lules úniques.

Els nostres objectius

Amb aquesta recerca esperem contribuir a millorar la comprensió de les SMD des d’un punt de vista genòmic, ajudant a ajustar els criteris emprats actualment per diagnosticar aquesta malaltia i per predir l’evolució dels pacients a fi de seleccionar el millor tractament possible. Per tant, el nostre treball engloba les línies de recerca següents: 1. Avaluació de la viabilitat d’utilitzar mostres de sang perifèrica per dur a terme anàlisis genètiques (SNP-A i NGS) en SMD. 2. Monitoratge de la càrrega mutacional en pacients amb SMD de baix risc mitjançant l’ús de mostres seqüencials de sang perifèrica per minimitzar l’ús de tècniques invasives en aquests pacients. 3. Caracterització genètica de les síndromes mielodisplàstiques / neoplàsies mieloproliferatives (SMD/NMP) per definir els canvis genètics que podrien contribuir al diagnòstic diferencial i a l’estratificació pronòstica d’aquests pacients. 4. Caracterització genètica de neoplàsies mieloides relacionades amb la teràpia. 5. Mecanismes de progressió des de l’hematopoesi clonal a les SMD.

Els nostres reptes

La nostra recerca es pot traduir en un ús més eficient dels recursos sanitaris públics i millorar la qualitat de vida dels pacients. Per tant, volem aportar llum sobre les qüestions següents: 1. Com poden contribuir les tècniques genòmiques a ajustar els criteris emprats actualment per al diagnòstic de la SMD, l’estratificació pronòstica i la resposta al tractament dels pacients? 2. Pot ser útil utilitzar mostres de sang perifèrica per monitorar pacients amb SMD mitjançant seqüenciació de nova generació? 3. Els estudis de cèl·lules úniques podrien ajudar-nos a comprendre millor l’heterogeneïtat intratumoral i l’evolució clonal des de l’HCPI (hematopoesi clonal de potencial indeterminat) a les SMD i les NMRT (neoplàsies mieloides relacionades amb la teràpia)?

Video

Publicacions seleccionades

Ajuts vigents

PI20/00531

Instituto de salud carlos iii

Caracterización genética de las neoplasias mieloides asociadas a tratamiento (Therapy related myeloid neoplasms, TRMN)

2021 SGR 00560

Agència de gestió d'ajuts universitaris i de recerca

GRENHEM Grup de recerca de l'estudi de neoplasies hematològiques

PI23/00007

Instituto de salud carlos iii

Caracterización del paisaje germinal y somático de las neoplasias mieloides asociadas a tratamiento (TRMN)

DJCLS 01R/2021

Deutsche josé carreras leukämie stiftung

Dissecting the mechanisms of clonal expansion in del(5q) myelodysplastic syndrome to selectively target the disease-initiating hematopoietic stem cells

2023 FI-1 00200, 2024 FI-2 00200

Agència de gestió d'ajuts universitaris i de recerca

Genetic characterization of myelodysplastic syndromes with germline predisposition (gMDS) and therapy-related myeloid neoplasms (TRMN)

2023 INV-2 00011 (200011TG3)

Agència de gestió d'ajuts universitaris i de recerca

MDS GROUP