Notícies

Compromís amb la igualtat de gènere en la recerca

31 de Gener de 2020

L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras signa la Carta de Compromís que va ser discutida i avalada per 19 centres de recerca i salut catalans, i llegida durant la Cimera per a l'Avenç i el Lideratge de la Dona en Ciències de la Salut, celebrada a Girona el 22 d’octubre de 2019.

Aquesta carta de compromís, redactada i signada en anglès, pot consultar-se aquí: http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/ambits/recerca/igualtat_genere_hipatia/carta_compromis_vfinal_EN.pdf

Vol afegir-se al compromís? Pot fer-ho, tant si és una organització com una persona, aquí: http://aquas.gencat.cat/ca/ambits/recerca-salut/compromis-igualtat-genere-centres-recerca/carta-hipatia-alexandria/Tornar