2 de novembre de 2022

La vitamina C pot ser la clau per millorar l'eficàcia de les teràpies anticancerígenes basades en cèl·lules dendrítiques

Investigadors del Laboratori d'Epigenètica i Malalties Immunitàries de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras han demostrat que la vitamina C millora les propietats immunogèniques de les cèl·lules dendrítiques, in vitro. Els resultats demostren que el tractament de les cèl·lules amb vitamina C condueix a una activació més constant dels gens implicats en la resposta immunitària, principalment a través de la desmetilació de l'ADN, un tipus de reprogramació epigenètica. Aquest descobriment pot ser útil per generar teràpies basades en cèl·lules dendrítiques més potents en el futur.

Des de l'inici de les teràpies cel·lulars contra el càncer, que utilitzen cèl·lules vives per trobar i eliminar tumors, molts tipus de cèl·lules immunitàries han estat utilitzades. Les teràpies cel·lulars més conegudes usen limfòcits, com en les exitoses teràpies CAR-T. Recentment, les cèl·lules dendrítiques han atret l'atenció dels científics gràcies a la capacitat per captar i presentar antígens (petites parts d'un patogen o una cèl·lula cancerosa) als limfòcits T i induir una potent activació immunitària específica d'antigen. En aquest sentit, carregar les cèl·lules dendrítiques amb antígens específics per crear una memòria immunitària constitueix les anomenades vacunes DC.

Per estudiar les cèl·lules dendrítiques al laboratori, els investigadors les diferencien a partir de monòcits (també un tipus de cèl·lula immunitària) utilitzant un conjunt particular de senyals moleculars. Aquesta diferenciació s'aconsegueix a través d'un conjunt complex de processos d'activació de gens al nucli cel·lular, principalment gràcies a l'activitat de la maquinària de remodelació de la cromatina encapçalada per la família de desmetilases TET, proteïnes que actuen sobre les marques epigenètiques de l’ADN.

Ja es coneixia amb anterioritat que la vitamina C interactua amb diverses proteïnes de la família TET millorant la seva activitat, però el mecanisme específic encara no es coneixia bé en les cèl·lules humanes. En una publicació recent a la prestigiosa revista Nucleic Acids Research, un equip dirigit pel Dr. Esteban Ballestar va plantejar la hipòtesi que tractar els monòcits in vitro mentre es diferencien en cèl·lules dendrítiques ajudaria a fer que les cèl·lules resultants fossin més madures i actives.

Els resultats obtinguts per Octavio Morante-Palacios, primer autor de la publicació, Jose Luis Sardina (també de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras) i Eva Martínez-Cáceres, cap d'Immunologia de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, demostren que el tractament amb vitamina C desencadena una desmetilació extensa als llocs d'unió del factor de transcripció NF-kB/p65, en comparació amb les cèl·lules no tractades, cosa que promou l'activitat dels gens implicats en la presentació d'antigen i l'activació de la resposta immunitària. A més a més, el tractament amb vitamina C augmenta la comunicació de les cèl·lules dendrítiques resultants amb altres components del sistema immunitari i estimula la proliferació de cèl·lules T específiques d'antigen.

De fet, els investigadors van demostrar que les cèl·lules dendrítiques estimulades amb vitamina C i carregades amb antígens específics per al virus SARS-CoV-2, van poder activar cèl·lules T in vitro de manera més eficient que no pas cèl·lules no tractades, cosa que demostra la superioritat de les vacunes DC tractades amb vitamina. C.

En conjunt, aquestes noves troballes donen suport a la hipòtesi que el tractament de les cèl·lules dendrítiques derivades de monòcits tractats amb vitamina C pot ajudar a generar vacunes DC amb major rendiment. Després de consolidar aquests resultats en models preclínics i, eventualment, en assajos clínics, es podria desenvolupar una nova generació de teràpies cel·lulars basades en cèl·lules dendrítiques capaç de ser utilitzades a la clínica per combatre el càncer més eficaçment.

Article de referencia:

Octavio Morante-Palacios, Gerard Godoy-Tena, Josep Calafell-Segura, Laura Ciudad, Eva M Martínez-Cáceres, José Luis Sardina, Esteban Ballestar. “Vitamin C enhances NF-κB-driven epigenomic reprogramming and boosts the immunogenic properties of dendritic cells”. Nucleic Acids Research, 2022; gkac941, https://doi.org/10.1093/nar/gkac941