Unitat de Circuit de Mostres

Introducció

  • Circuit mostres

INTRODUCCIÓ

L’Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) Campus ICO-GTP ha creat una Unitat de Circuit de Mostres IGTP-HUGTP (Institut de Recerca Germans Trias i Pujol – Hospital Universitari Germans Trias i Pujol) amb l’objectiu de gestionar la donació voluntària de mostres, el seu processament i l’emmagatzematge de mostres de neoplàsies hematològiques. Aquestes mostres quedaran emmagatzemades en una col·lecció anomenada ‘Col·lecció de Mostres de l’IJC de leucèmies i altres malalties hematològiques’.

La Unitat de Circuit de Mostres IGTP-HUGTP rebrà mostres principalment de l’Hospital ICO-Germans Trias i Pujol (ICO-HUGTP). Igualment, totes aquelles mostres que es rebin d’altres centres hospitalaris es processaran i emmagatzemaran seguint els mateixos protocols.

Totes les mostres de la col·lecció aniran acompanyades d’un Consentiment Informat (CI) signat pel pacient, prèviament acceptat pel Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC) de l’Hospital ICO-Germans Trias i Pujol. El pacient signarà 3 còpies del CI, una de les quals quedarà arxivada a l’IJC. El pacient tindrà el dret, quan ho desitgi, de revocar el consentiment. Automàticament, les mostres guardades d’aquest pacient seran destruïdes.

La responsabilitat legal de la Col·lecció de Mostres de l’IJC és del Dr. Francesc Solé (Coordinador del Campus ICO- GTiP). 

EMMAGATZEMATGE DE MOSTRES

L’IJC s’encarrega de l’emmagatzematge de les mostres. Físicament, les mostres de plasma i sèrum es guardaran a -80ºC i les poblacions cel·lulars aïllades de cada mostra seran criopreservades en tancs de nitrogen líquid a -150ºC. 

El personal tècnic de l’IJC ha elaborat una base de dades de pacients, els donants i les mostres rebudes, processades i criopreservades, amb les especificacions necessàries establertes per a la identificació i traçabilitat de cadascuna de les mostres de la col·lecció.

Personal de l’IJC verificarà la qualitat, seguretat i traçabilitat de les dades i mostres des de la seva obtenció. L’IJC ha implementat un sistema de gestió de la informació per tal de documentar, garantir la traçabilitat de les mostres i informació, i protegir la confidencialitat dels registres associats, d’acord amb la legislació vigent en aquest àmbit (Reglament UE nº 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i normes de desenvolupament).

A les següents figures i taules es mostra el número de pacients rebuts per cada grup de treball des de l’any 2013.

Taula 1. Número de mostres recollides, processades i guardades per any i per línia de recerca (2014-2017).

Figura 1. Gràfic representatiu de les mostres recollides, processades i guardades per any i per línia de recerca (2014-2017).

Contacte

Col·lecció de mostres de l'IJC de leucèmies i altres malalties hematològiques

Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC)
Edifici IJC
Ctra. de Can Ruti
Camí de les Escoles s/n 08916 Badalona, Barcelona, Spain
(+34) 93 557 28 00 (Mon-Thu 7.00-17.30, Fri 7.00-15.00)

Per a consultes científiques

Francesc Solé
Responsable de la col·lecció de mostres de l'IJC
fsole@carrerasresearch.org

Altres consultes

samplescircuit@carrerasresearch.org

NomRol
Francesc SoléF_sole_3XICO - Germans Trias i Pujol - Campus Coordinator
Rocío RuizRuiz 3x3Core Facility Technician
Jessica ArandaAranda J SCore Facility Technician
Aida SilverioCore Facility Technician

Documents i preus

Aquí trobareu el document informatiu sobre els tubs correctes per a cada tipus de mostra , el full de consentiment informat i el formulari per enviar amb cada enviament.

Serveis

Processament i emmagatzematge de mostres

Processament i emmagatzematge de mostres

Es recolliran mostres en els següents moments :

- Diagnòstic (DX) (tots els grups)
- Inici de tractament (grups mieloide i LNH)
- Inducció , consolidació i manteniment (grup LAL)
- Avaluació de resposta al tractament (grups mieloide i LNH)
- Recaiguda (tots els grups)
- Progressió (grup mieloide)

Horari de recepció

L'horari de recepció de mostres serà de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h (es prega evitar l'enviament més tard d'aquesta hora) per tal de poder processar la mostra el mateix dia.

Materials i productes emmagatzemats

TUBS : Si us plau, consultar les taules per saber els tubs correctes per a cada mostra.

PRODUCTES : A les mateixes taules es detalla el producte emmagatzemat en cada cas

Protecció de dades:

D'acord amb la LOPD es prega :
- Enviar en un sobre tancat i / o recipient adequat totes les mostres del pacient.
- Enviar en un sobre tancat el Consentiment informat signat pel pacient (o per un tutor / progenitor en cas que el pacient sigui menor d'edat). Aquest document és obligatori. Mai ha de ser enviat via e-mail.

Cessió de Mostres - Gestió de les Peticions de material

Cessió de Mostres

Qualsevol investigador podrà sol·licitar mostres a la Col·lecció de Mostres Biològiques de l' IJC CAMPUS ICO - GTP. L'únic requisit és que el projecte tingui viabilitat científica , tècnica i ètica.

Enviar peticions a:

Francesc Solé
Director de la Col·lecció de mostres de pacients amb Neoplàsies Hematològiques
fsole@carrerasresearch.org

Si la petició inical està acceptada caldrà enviar :

1. Una memòria detallada del projecte que serà valorada per l'esmentat comitè. En el cas que el projecte no hagi estat avaluat anteriorment (ANEP o una altra agència nacional d'avaluació) , el comitè de cessió de mostres procedirà a una avaluació anònima per parells.

2. La viabilitat ètica s'ha de deduir de l'existència i abast del consentiment informat, i de l'informe del Comitè d'Ètica (CEIC) de l'entitat sol·licitant

3. Es verificarà a més la viabilitat econòmica, important per a determinar si el projecte té o no continuïtat en el temps.

Condicions

La gestió de la col·lecció del’IJC Campus ICO-GTP té autonomia de gestió de les seves mostres , i pot, per tant, decidir si atén o no a una petició , sempre d'acord amb els principis anteriorment esmentats. A més, la cessió de mostres haurà de ser aprovada pel responsable/s científic/es de cada grup de recerca (IP) de l' IJC en funció de l'estoc disponible i dels projectes de recerca en marxa o previstos pel grup de recerca. Projectes d'investigació que entrin en competició amb els que es duen a terme al centre (IJC) seran denegats, o es suggerirà la seva col·laboració.
En cas de petició de mostres per part d'investigadors dels altres Campus de l’IJC o d'altres institucions, es considerarà recomanable la participació de personal dels Serveis de l'Hospital ICO - Germans Trias i Pujol que puguin estar implicats en el projecte d'investigació.

Costos
La cessió de mostres és gratuïta, si bé les despeses generades per l'obtenció, processament i enviament de les mostres han de ser compensats a banc local.
(Formulari de petició de mostres).