8 de setembre de 2021

REDECAN publica les últimes dades de la incidència de neoplàsies hematològiques a Espanya

El Dr. Rafael Marcos-Gragera, membre de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i líder del grup de el Registre del Càncer de Girona, de l'Institut Català d'Oncologia / Pla director d'oncologia, ha coordinat l'informe publicat per la Xarxa Espanyola de Registres de el Càncer (REDECAN) sobre la incidència de neoplàsies hematològiques que pronostica el diagnòstic de 26.000 nous casos el 2021. 

La Xarxa Espanyola de Registres de el Càncer (REDECAN) acaba de publicar a la seva pàgina web un informe exhaustiu sobre la incidència de neoplàsies hematològiques a Espanya, 2002-2013. Les dades epidemiològiques poblacionals sobre aquest tipus de càncer són escasses. L'informe, coordinat des del Registre de el Càncer de Girona, compta amb dades de 56.777 casos procedents de 16 províncies/illes i analitza la distribució, la incidència i la tendència de la incidència de les neoplàsies hematològiques segons els diferents subtipus, d'acord amb la classificació internacional de malalties per oncologia i l'OMS. 

L'informe ofereix dades sobre la distribució poblacional i les taxes d'incidència dels diferents subtipus de neoplàsies, des dels més freqüents -mieloma múltiple, limfoma difús de cèl·lules B grans, trombocitèmia essencial- fins als menys prevalents. Les dades indiquen que, globalment, les taxes d'incidència van ser de 34,2 per 100.000 habitants per al grup de neoplàsies limfoides i de 15,5 per 100.000 habitants per al grup mieloide, tot i que s'observen diferències entre les diferents províncies. En el cas específic de les neoplàsies mieloides, s'ha observat un increment de les taxes d'incidència estadísticament significatiu (0,7% per any). Les anàlisis de tendència sobre aquestes dades estimen que durant 2021 es diagnosticaran a Espanya prop de 26.000 nous casos de neoplàsies hematològiques. 

D'altra banda, les dades d'aquest mateix informe reflecteixen una millora significativa pel que fa a el registre i codificació d'aquest tipus de neoplàsies a nivell poblacional, amb un descens del 5% anual de casos inespecífics de neoplàsies limfoides i del 14% per a les mieloides. Per aquest motiu, els diferents indicadors epidemiològics que s'ofereixen en aquest informe, i d’altres proporcionats per REDECAN, poden ser d'utilitat per a la planificació dels recursos sanitaris i el disseny de protocols específics. 

El grup de recerca de el Registre del Càncer de Girona, dirigit pel Dr. Rafael Marcos-Gragera, forma part de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras i té com un dels seus principals objectius, oferir dades epidemiològiques sobre les neoplàsies hematològiques a nivell poblacional. Per això, compta amb una llarga trajectòria de col·laboracions a nivell nacional i internacional, a més de les pròpies dades del registre. 

 

Referència: 

Marcos-Gragera R, Ameijide A, Solans M, Sanvisens A, de Castro V, Chirlaque MD, et al.  
Incidence and trends of haematological malignancies in Spain, 2002-2013”. Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), 2021. Disponible en: https://redecan.org/storage/documents/61ad123d-aa03-43db-b96a-b4e22d1837fb.pdf