Per què un institut de recerca focalitzat en la leucèmia i altres hemopaties malignes?

Perquè en podem aconseguir la curació definitiva

Les leucèmies, juntament amb altres hemopaties malignes, són un dels reptes més importants en l’estudi i el tractament dels càncers de l’espècie humana. De fet, han representat i continuen representant un model de càncer curable. No és estrany, doncs, que els dos càncers que actualment són curables en una gran proporció de malalts siguin la leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) infantil i el limfoma de Hodgkin.

Encara que els subtipus de leucèmia són molt nombrosos, cada vegada s’estan desenvolupant nous mètodes per perfeccionar aquesta classificació i, per tant, establir tractaments nous i menys invasius. Aquest és un dels objectius que persegueix l’Institut Josep Carreras, ja que, dit de manera col·loquial, coneixent a fons els noms i cognoms de la malaltia aconseguirem progressar en el seu tractament diferenciat.

Perquè el problema afecta moltes persones

Un dels factors que adquireixen importància a l’hora de plantejar un institut de recerca específicament centrat en les hemopaties malignes és la incidència d’aquestes malalties en la població general. La incidència de la leucèmia aguda representa uns 5.000 nous casos anuals a l'Estat espanyol. A més, altres hemopaties malignes com els limfomes o els mielomes afecten, respectivament, 7.000 i 2.000 nous pacients cada any al nostre país. Finalment, és important tenir en compte que la leucèmia és el càncer infantil més freqüent, ja que representa el 30 % dels càncers pediàtrics.

Perquè volem acostar la recerca al pacient

L’evolució de l’hematologia com a àrea mèdica al nostre país és una altra de les explicacions que podríem oferir per donar suport a la necessitat de crear l’institut. L’hematologia és una de les especialitats de la medicina que ha tingut un desenvolupament espectacular tant en l’àmbit clínic com en el bàsic. Si hi ha una àrea mèdica capaç d’adaptar-se i aprofitar els reptes que comporta la recerca translacional, és l’hematologia. Necessitem una recerca translacional: començant pels estudis de l’ADN fins a l'assistència clínica del malalt i els assajos clínics, i viceversa.

Perquè disposem de bons precedents

Els avenços assolits els darrers anys en el coneixement de les diferents hemopaties malignes també representen una fantàstica oportunitat. Podríem esmentar, a tall d’exemple, l’ús de protocols pediàtrics en adults joves, l’aplicació dels trasplantaments de sang de cordó umbilical i els trasplantaments haploidèntics, o l’ús de nous fàrmacs com ara l’imatinib o l’àcid retinoic en la leucèmia mieloide crònica i la leucèmia promielocítica aguda, respectivament, uns subtipus de leucèmia que abans tenien un pronòstic desfavorable.

Perquè sabem com fer-ho

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras s’erigeix en el primer centre d’Europa, i un dels pocs al món, focalitzat exclusivament a fomentar la recerca sobre les hemopaties malignes. Les dimensions del centre permeten optimitzar l’eficiència de tal manera que els diversos grups de treball dedicats a les diferents línies de recerca estiguin íntimament interrelacionats.

Perquè no ens rendirem mai

Finalment, és fonamental destacar que el senyor Josep Carreras és un exemple de lluita i supervivència. És una persona que ha dedicat la vida a aconseguir un gran repte: que la leucèmia sigui, algun dia, una malaltia curable per a tots i en tots els casos, i aquest Institut ha nascut amb la ferma vocació d’aconseguir-ho.