La Nostra Recerca

L’activitat científica de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras s’estructura al voltant de deu línies de recerca principals: 5 àrees verticals i 5 transversals.

Cada equip està dirigit per un investigador principal (IP), responsable d’un projecte de recerca específic sobre la Leucèmia i, en el seu conjunt, es fa un abordatge integral estructurat en diferents programes. La major part, es centren en tipologies i aspectes concrets de la malaltia i, la resta desenvolupen noves línies de recerca de la Leucèmia centrades en la investigació clínica i l’ epidemiològica.

Tots els equips de l’Institut Josep Carreras són d’un alt nivell científic i tenen com a missió aconseguir que els resultats de la recerca es converteixin, el més aviat possible, en beneficis tangiblesper als pacients.

Per tal de dur a terme aquest objectiu, els criteris que regeixen el funcionament organitzatiu del centre són, per una banda:

a) Garantir l’eficiència, com un factor clau per evitar duplicacions innecessàries; garantint la coordinació dels grups associats als centres concertats amb l’Institut Josep Carreras que treballen en una mateixa línia.

I, per l’altra:

b) Facilitar que l’ús de les plataformes tecnològiques sigui compartit entre centres a fi efecte de garantir l’ optimització de les inversions.

Línies de recerca Verticals:

1. Leucèmies Agudes

2. Síndromes Limfoproliferatius Crònics

3. Neoplàsies Mieloproliferatives Cròniques

4. Gammapaties Monoclonals

5. Síndromes Mielodisplàsics

 

Línies de Recerca Transversals

6. Hemopaties malignes i coagulació

7. Complicacions associades a procediments terapèutics

8. Trasplantaments de progenitors hemopoètics i Teràpia cel·lular

9. Recerca epidemiològica

10. Recerca clínica

Grups de Recerca

Avui dia, tres grups de recerca treballen per l’Institut. També hi ha col·laboracions de cíentifics i doctors, en projectes i publicacions a l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.  A mesura que es signin més acords amb col·laboradors, s’afegiran més grups a les deu línees de recerca.

Link de la llista de grups de recerca; la seva fitxa i descripció