7 d'octubre de 2022

L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras obre un nou laboratori per estudiar l'organització del nucli cel·lular en la leucèmia

El Dr. Gregoire Stik s'uneix a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras per dirigir el laboratori d'Organització de la cromatina a la Leucèmia, que té com a objectiu principal comprendre els mecanismes moleculars que indueixen i controlen la malignitat de les cèl·lules leucèmiques per trobar noves dianes terapèutiques per al tractament de les neoplàsies malignes limfoides.

El laboratori centra el seu estudi en el paper de l'organització tridimensional (3D) del genoma en el fenotip leucèmic i com es pot veure alterada l'organització de la cromatina a nivell cel·lular. Per aconseguir-ho, el grup d'Arquitectura Nuclear de la Leucèmia utilitza un enfocament multidisciplinari que inclou tecnologia genòmica de darrera generació, imatges de microscòpia confocal i optogenètica.

A la Leucèmia Limfoblàstica Aguda (LLA), les mutacions més comunes afecten factors de transcripció i modificadors de la cromatina, que alteren les funcions de les proteïnes, modifiquen el programa transcripcional i desencadenen la proliferació de cèl·lules leucèmiques.

Comprendre els mecanismes que controlen la identitat cel·lular, les alteracions en l'organització del genoma i l'expressió gènica,  permetrà oferir noves aplicacions biomèdiques per tractar les leucèmies limfoblàstiques.

 

La carrera del Dr. Stik

El Dr. Stik va començar a interessar-se pels mecanismes de regulació gènica en malalties durant la seva etapa de doctorat. Els seus treballs en aquest camp van demostrar com l'herpesvirus oncogènic utilitza factors de transcripció cel·lular per expressar microARN essencials per induir el limfoma. Es va traslladar al Laboratori de Biologia del Desenvolupament a París (CNRS) com a becari postdoctoral, on es va centrar a estudiar els mecanismes que controlen el destí de les cèl·lules mare hematopoètiques. Posteriorment es va incorporar al Centre de Regulació Genòmica com a becari Marie Skłodowska-Curie, sentant les bases per a una carrera científica independent i desenvolupant noves línies de recerca per explorar el paper de l'organització del genoma en 3D a la regulació de gens. L'octubre del 2022 s'incorpora a l'Institut de recerca contra la Leucèmia Josep Carreras com a Investigador Principal del grup Arquitectura Nuclear de la Leucèmia.

Durant la seva carrera, el Dr. Stik ha realitzat importants descobriments científics, publicant els seus resultats en revistes d'alt impacte i influència al món de la biomedicina com Nature Genetics, Nature Cell Biology, Nature Review Immunology, Stem Cell Reports, Genome Biology o Nature Immunology.