Contractació

L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) és una institució mixta, amb finançament privat i públic del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua subjecte al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions, de conformitat amb l'article 1 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol.

L'Institut Josep Carreras vol fer la difusió de les seves contractacions d'acord amb el que disposa Ley 30/2007, de 30 d'octubre de contractes del sector públic que estableix que la publicitat de l'activitat contractual es realitzarà a través d'Internet, en el seu perfil de contractant, amb la finalitat d'assegurar la transparència, la concurrència i el lliure accés als procediments contractuals encetats pel IJC.

El perfil de contractant inclourà dades i informacions referents a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació com els anuncis previs, les licitacions obertes o en curs i la seva documentació, els contractes adjudicats i qualsevol altra informació general que sigui d'interès.

En aquest perfil trobareu tota la informació relativa als expedients de contractació d'obres, subministrament i serveis, de l'IJC.

Contractes en curs

Contacte: purchasing@carrerasresearch.org

T. (+34) 93 557 2800 (ext. 4360)
F. (+34) 93 465 14 72