31 de gener de 2020

Compromís amb la igualtat de gènere en la recerca

L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras signa la Carta de Compromís que va ser discutida i avalada per 19 centres de recerca i salut catalans, i llegida durant la Cimera per a l'Avenç i el Lideratge de la Dona en Ciències de la Salut, celebrada a Girona el 22 d’octubre de 2019.

Aquesta carta de compromís, redactada i signada en anglès, pot consultar-se aquí: http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/ambits/recerca/igualtat_genere_hipatia/carta_compromis_vfinal_EN.pdf

Vol afegir-se al compromís? Pot fer-ho, tant si és una organització com una persona, aquí: http://aquas.gencat.cat/ca/ambits/recerca-salut/compromis-igualtat-genere-centres-recerca/carta-hipatia-alexandria/