11 de juny de 2020

Avaluació de noves teràpies dirigides als limfomes B agressius.

El grup de Recerca Translacional en Limfoma posa a punt assajos in vitro i in vivo per caracteritzar nous fàrmacs antineoplàsics contra limfoma difús de cèl·lules grans (LDCG), limfoma de cèl·lules de la capa (LCM) i limfoma fol·licular transformat (LFT) en el projecte FIS Nº Expedient PI18/01383 finançat per l'Instituto de Salud Carlos III.

Els limfomes agressius de cèl·lules B són clínica i patològicament diversos i reflecteixen múltiples vies de transformació. En paral·lel a les alteracions de determinats oncogens (MYC, BCL6) la sobre-expressió i/o l'activació constitutiva de la via del BCR i de la PI3K, de sistema ubiqüitina-proteasoma, i de factors antiapoptòtics de la família BCL-2, juguen un paper clau en la progressió de clons malignes i en la seva interacció amb el microambient limfoide, i es relacionen amb un alt índex de fracàs en els protocols de tractament.

Per al disseny de noves teràpies més selectives i més acords a la biologia d'aquests limfomes, el grup de Recerca Translacional de Limfoma dirigit per Gael Roue, ha emprès el projecte FIS PI18 / 01383 "Desenvolupament d'una plataforma de xenoempelts derivats de pacients per a la avaluació de noves teràpies dirigides als limfomes B agressius ". Aquest projecte se centra en la caracterització de nous fàrmacs antineoplàsics capaços d'interferir específicament amb aquests factors, en models in vitro i in vivo de limfoma difús de cèl·lules grans (LDCG), limfoma de cèl·lules de la capa (LCM) i limfoma fol·licular transformat (LFT). Per tal de garantir l'eficàcia, la seguretat i la traslacionalitat d'aquests estudis, en aquest projecte es valora especialment el potencial terapèutic de nous agents en combinació amb teràpies convencionals (R-CHOP, bortezomib, ibrutinib, idelalisib) utilitzant nous models murins de xenoempelts derivats de pacients (PDX) de cada subtipus de limfoma.

Les línies de recerca inclouen l'anàlisi de compostos terapèutics desenvolupats i validats per companyies farmacèutiques i grups acadèmics reconeguts, i la caracterització molecular i genètica dels factors que determinen l'eficàcia de cada tractament en una sèrie de mostres primàries, un ampli panell de línies cel·lulars representatives de cada entitat, i uns models preclínics transgènics, sistèmics i de xenotransplant LCM, LDCG i LFT.