TÈCNIC/A CONTROL DE GESTIÓ (CONTROLLER)

Referència

2019/75

Nombre de places

1

Termini d'inscripció

10/06/2019

Requisits

ES REQUEREIX:

 

Coneixements

 

 • Estudis universitaris superiors o equivalents en economia, ADE o similar. Màster, postgrau o curs especialitat en auditories o control de gestió.
 • Experiència mínima de 5 anys com tècnic de gestió comptable/financer relacionat amb el sector públic
 • Nivell alt d’ Excel.
 • Nivell alt de llengua anglesa.
 • Experiència prèvia d’auditoria i consultoria
 • Elaboració i seguiment de quadres de comandament
 • Coneixement eines gestió ERP, per exemple SAP Business One

 

Habilitats i aptituds

 

 • Capacitat de treball en equip, organització i planificació.
 • Aptituds per la comunicació verbal i escrita.
 • Orientació a resultats i de servei a client
 • Capacitat d’ anàlisis.
 • Destreses  informàtiques. Innovació.
 • Habilitats interpersonals.
 • Metòdic/a.
 • Precís/a.
 • Habilitats numèriques i matemàtiques.

Informació addicional

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras,  dedicat a promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de la biomedicina hematològica d’excel•lència, en especial pel que fa a la leucèmia i altres hemopaties malignes; precisa incorporar un/a TÈCNIC/A CONTROL DE GESTIÓ (CONTROLLER)

 

FUNCIONS:

 

Sota la dependència de Gerència,  serà responsable de desenvolupar i implementar les polítiques de control de gestió del IJC que inclouen l’elaboració i el seguiment periòdic del pressupost assignat a cadascuna de les àrees de l’ institut, així com l’elaboració i anàlisi dels indicadors de gestió que s’estableixen pel seguiment del pla estratègic, sota la supervisió del/la Gerent i dependència del Responsable de comptabilitat.

 

Entre d’altres funcions realitzarà:

 •  Estratègia: Executar els mecanismes necessaris i donar suport a la Gerència per portar a terme la implantació operativa d’un programa de reporting a la direcció mitjançant un sistema de control de gestió i extracció d’indicadors d’activitats. Col·laborar en l’elaboració de la documentació  necessària per: contractes del programa, pla d’inversions i estadístiques sol·licitades per organismes externs. Suport en l’elaboració dels informes de control de gestió.

 

 •  Pressupost: Control i planificació d’accions per al compliment del pressupost assignat a l’institut amb visió plurianual i previsió de desviacions.

 

 • Coordinar l’elaboració anual del pressupost per part dels departaments, sota la supervisió del/la Director/a de Gestió.
 • Efectuar el control i anàlisi de l’execució del pressupost per tal de corregir les possibles desviacions.
 • Realització d’auditories financeres i de gestió de projectes
 • Realització informes financers i propostes millora  
 • Donar suport a la resta de l'equip en diferents activitats financeres, en especial a la responsable de comptabilitat per la realització de reports mensuals a la Generalitat
 • Control i seguiment actuacions inversions que es duen a terme i recepció finançament compromès per aquestes
 • Control i seguiment facturació de serveis de les diferents plataformes per a l’optima execució del seu pressupost i cobertura d’actuacions.

 

 •   Procediments i qualitat: Actualització i revisió dels procediments corresponents, garantint la qualitat de la feina realitzada així com la recerca contínua en la millora de processos per facilitar l’explotació de dades i rendició de comptes, en especial de l’àrea de finances.
 •        Elaboració dels informes de seguiment i indicadors de gestió que es realitzen a l’ IJC, amb l’objectiu de proposar polítiques i procediments de compra que millorin l’eficiència. Suport en l’anàlisi i avaluació indicadors activitats.
 •        Proposar millores de funcionament que puguin ser útils per la organització del departament de finances, així com per la interacció i coordinació amb altres departaments de l’entitat. Suport implementació nous processos.

 S’OFEREIX:

 

 • Posició fixa. Es realitzarà un contracte indefinit si es compleixen algun dels supòsits establerts en els Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2018. En cas contrari, la posició es cobrirà temporalment amb un contracte d'interinitat fins que les mesures fiscals i financeres establertes pels Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya i la normativa bàsica dels Pressupostos Generals de l'Estat autoritzin una nova convocatòria de la plaça amb contracte indefinit
 • Salari brut anual segons perfil del candidat/a
 • Contracte a jornada completa
 • Lloc de treball en IJC Badalona 

Presentació de les candidatures

 

PER MÉS INFORMACIÓ:

 

http://www.carrerasresearch.org/es

 

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

 

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc i el seu CV  per email a l'adreça :rrhh@carrerasresearch.org

 INDICANT LA REFERÈNCIA DE L’OFERTA EN L’ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

 

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 10 de juny de 2019