11 de març de 2020

Gael Roué comença un projecte de recerca amb una beca Gilead sobre el limfoma agressiu de cèl·lules B

Gael Roué, líder del grup de recerca de limfoma traslacional de l'Institut Josep Carreras, inicia el projecte d'una beca Gilead per estudiar la modulació del microambient limfoide per homeòstasi de proteïnes en limfoma agressiu de cèl·lules B.

Gilead és una empresa biofarmacèutica centrada en la investigació, el desenvolupament i la comercialització de medicaments innovadors, que cada any dóna suport a projectes de recerca biomèdica mitjançant beques.

Gael Roué, líder del Grup de Recerca de Limfoma Traslacional de l'Institut de Recerca Josep Carreras, ha rebut una d'aquestes beques concedides per la farmacèutica per estudiar la modulació del microambient limfoide per homeòstasi de proteïnes intrínseques en limfoma agressiu de cèl·lules B.

"Malgrat un recent repunt en la literatura, el perfil proteòmic de pacients amb limfoma no Hodgkin de cèl·lules B agressives (B-NHL) no ha pogut traslladar-se a una millora del seu maneig clínic", afirma Gael Roué. "Estudis previs del nostre laboratori han validat l'ús de trampes d’ubiqüitina específiques, associat amb espectrometria de masses en tàndem, per predir la resposta a diferents classes de fàrmacs dirigits a l'homeòstasi de proteïnes tant en cèl·lules cultivades en laboratori com en models animals amb B-NHL agressiu, com el limfoma de cèl·lules del mant (MCL). Volem dilucidar el paper de la homeòstasi de proteïnes en la linfomagènesi, i descobrir noves i potents dianes terapèutiques. Amb aquest objectiu, avaluarem en assajos preclínics la modulació dels efectors immunes per homeòstasi proteica adaptativa en cèl·lules B malignes, en dos dels subtipus més agressius de B-NHL: el MCL i el limfoma difús de cèl·lules grans B (DLBCL), considerant els principals components del microambient tumoral limfoide".