Col·lecció de mostres de l'IJC de Leucèmies i altres malalties hematològiques

INTRODUCCIÓ

L’Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) Campus ICO-GTP ha creat un Circuit de Mostres-Biobanc IGTP-HUGTP (Institut de Recerca Germans Trias i Pujol – Hospital Universitari Germans Trias i Pujol) amb l’objectiu de gestionar la donació voluntària de mostres, el seu processament i l’emmagatzematge de mostres de neoplàsies hematològiques. Aquestes mostres quedaran emmagatzemades en una col·lecció anomenada ‘Col·lecció de Mostres de l’IJC de leucèmies i altres malalties hematològiques’.

El Circuit de Mostres-Biobanc IGTP-HUGTP rebrà mostres principalment de l’Hospital ICO-Germans Trias i Pujol (ICO-HUGTP). Igualment, totes aquelles mostres que es rebin d’altres centres hospitalaris es processaran i emmagatzemaran seguint els mateixos protocols.

Totes les mostres de la col·lecció aniran acompanyades d’un Consentiment Informat (CI) signat pel pacient, prèviament acceptat pel Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC) de l’Hospital ICO-Germans Trias i Pujol. El pacient signarà 3 còpies del CI, una de les quals quedarà arxivada a l’IJC. El pacient tindrà el dret, quan ho desitgi, de revocar el consentiment. Automàticament, les mostres guardades d’aquest pacient seran destruïdes.

La responsabilitat legal de la Col·lecció de Mostres de l’IJC és del Dr. Francesc Solé (Director Científic de l’IJC Campus ICO- HUGTP). 

GRUPS DE TREBALL

Actualment, el circuit de mostres està estructurat en diferents línies de recerca:

Grup Mieloide (MIE)
Responsable: Dr. Francesc Solé, Dr. Lurdes Zamora, Dra. Blanca Xicoy

Grup Síndromes Limfoproliferatius (SLP)
Responsable
: Dr. Tomás Navarro, Dr. Juan Manuel Sancho

Grup Leucèmies Agudes Limfoides (LAL)
Responsable:
Dr. Josep Maria Ribera, Dra Eulàlia Genescà

Grup Gammapatías Monoclonales (GM)
Responsable:
Dr. Albert Oriol

Les mostres rebudes es processaran pel personal de l’IJC, seguint uns protocols establerts dins del circuit de mostres de l’IJC.

EMMAGATZEMATGE DE MOSTRES

L’IJC s’encarrega de l’emmagatzematge de les mostres. Físicament, les mostres de plasma i sèrum es guardaran a -80ºC i les poblacions cel·lulars aïllades de cada mostra seran criopreservades en tancs de nitrogen líquid a -150ºC. 

El personal tècnic de l’IJC ha elaborat una base de dades de pacients, els donants i les mostres rebudes, processades i criopreservades, amb les especificacions necessàries establertes per a la identificació i traçabilitat de cadascuna de les mostres de la col·lecció.

Personal de l’IJC verificarà la qualitat, seguretat i traçabilitat de les dades i mostres des de la seva obtenció. L’IJC ha implementat un sistema de gestió de la informació per tal de documentar, garantir la traçabilitat de les mostres i informació, i protegir la confidencialitat dels registres associats, d’acord amb la legislació vigent en aquest àmbit (Reglament UE nº 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i normes de desenvolupament).

A les següents figures i taules es mostra el número de pacients rebuts per cada grup de treball des de l’any 2013.

Taula 1. Número de mostres recollides, processades i guardades per any i per línia de recerca (2014-2017).

Figura 1. Gràfic representatiu de les mostres recollides, processades i guardades per any i per línia de recerca (2014-2017).